Články o projektové dokumentaci

15. 09. 2011

Základem stavby je dobrý projekt

Dobrý dům, to není jen spousta cihel, dřeva či betonu. Abyste mohli postavit kvalitní dům, musíte mít především kvalitní, koncepčně promyšlený a důkladně zpracovaný projekt.

17. 08. 2011

Stavba domu začíná projektováním

 

Než se budete moci zabývat budováním zahrady a oplocováním pozemku kolem svého domu, musíte nejprve rozhodnout, jaký typ projektu si pořídíte a jakým způsobem dům postavíte.

zobrazit všechny

 

 

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každého stavebního projektu. Podobně, jako se vyvíjeli různé techniky ve stavebnictví, obměňuje se i obsah a zpracování projektové dokumentace v důsledku zvyšování ekonomických a ekologických nároků v procesu výstavby. Současné stavby jsou náročné z hlediska organizace a časové lhůty pro realizaci všech fází stavebního procesu se zkracují.

Účel vypracování projektové dokumentace:

  • objektivní zhodnocení stavu místa či objektu
  • poskytnutí dostatku informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby
  • zaznamenání všech geometrických chrakteristik staveniště, strojů, budov či komponent
  • prezentační, orientační účel
  • zaznamenávání předešlého (původní) stavu objektu

Co zaznamenává projektové dokumentace

Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

Projektová dokumentace se obvykle sestává z:

  • průvodní zprávy
  • technické zprávy
  • výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily)
  • požárněbezpečnostního řešení
  • zpracování architektonického a barevného řešení

Je velmi nutné dbát na to, aby projektová dokumentace byla správně zpracovaná a to především pro účely získání stanoviska regionálního poradenského střediska (PIS) v případě žádosti o dotace a ekonomické úlevy z evropských fondů.

Kdo vypracovává projektovou dokumentaci?

Jen oprávněná osoba (projektant architekt) může vypracovat projektovou dokumentaci, dle Zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů (č.360/1992 Sb.). Také by měla být vyhotovena v souladu se Stavebním zákonem (č.183/2006 Sb.), Zákonem o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a Vyhláškou o podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (291/2001 Sb.). 

Projektant architekt by měl předložit 2-3 barevné varianty řešení výstavby, které by měli být konzultovány se stavebním úřadem. Podle možných požadavků stavebních investorů, tzn. rozsah oprav, by měl provést i stavební průzkum. 

Stavební činnost se dotýká práv všech účastníků stavebního řízení (dotčených osob fyzických i právnických). Proto nikoho nepřekvapí, že stavební proces je důkladně regulován různými právními předpisy. Tento fakt je velice nepohodlný již při chápání jednotlivých pojmů veřejností oproti významu v právních dokumentech. Např. : Dokumentace přikládaná k žádosti o územní rozhodnutí, není ve stavebním zákoně ani souvisejících vyhláškách nikde jako projektová dokumentace nazývána. O dalších stupních projektové dokumentace s výjimkou územně plánovací dokumentace se stavební právo nevyjadřuje. Stavební právo také nezná veřejností často užívaný pojem studie či prováděcí projekt atd. Nejspíš z toho důvodu se část pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci označuje jako „Projektová dokumentace“.

Jednotlivé fáze dle rozpracovanosti projektové dokumentace.

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) - je nutné ji zpracovat kdy dochází ke změně půdorysu, nebo výšky budovy. 

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) - Na příslušném stavebním úřadu je možné se informovat co bude investor k plánované opravě potřebovat, zda-li stavební povolení nebo jenom ohlášení. Tento aspekt určí, zda-li stavba vyžaduje její zpracování.

Dokumentace provedení stavby (DPS) - Obsahuje technické řešení stavby včetně detailů, specifikace materiálů a položkového rozpočtu. Slouží investorovi k objektivnímu vyhodnocení nabídek na realizaci, realizaci stavby, kontrole realizace a odpovědnosti za dodržení projektovaného řešení. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) - Obsahuje posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádné a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

Jak se mění cena plynu zjistíte u nás.

Aktuality

31. 12. 2012
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti?

Všechny aktualityBulletin Ekonomických staveb